Page:Sibu Congkan Xubian215-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-117.djvu/6

此页尚未校对


  劉家市在湖口縣南四十里商旅居民極為繁盛都昌湖口二縣俱貿易於此

 ︹津梁︺太平橋在德化縣東南白鶴鄉跨廬山澗路通鶴問湖唐開元中建明成化萬厯中修

  思賢橋在德化縣南甘棠湖上元時建以思李渤而名 本朝移建南門外玉波橋

  在德化縣西湓浦港上俗名花橋龍開河浮橋在德化縣西龍開河上舊在小江南

  岸海天隄宋建明宏治中修後移置上流以避水勢明末廢 本朝康熙六年重建設船十二夫四

  名德化瑞昌兩縣管之又有龍開河渡明嘉靖中督關岑萬以河岸土疎雨後難行築石隄於兩岸

  長六十餘丈廣二丈萬厯末移水滸廟前虎溪橋在德化縣廬山東林寺前上有三笑亭相

  傳即晉慧遠送陶潛陸修靜過溪處女兒橋在德安縣西北一里許跨箬山河路通建昌武

  潘溪橋在德安縣東北二十五里通德化分水諸流大雨則百川會合人莫敢渡明成

  化中建石梁輿梁橋在德安縣東北明洪武五年建木橋後屢為山水衝圯嘉靖二十九