Page:Sibu Congkan Xubian216-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-118.djvu/59

此页尚未校对


   罷鄉吏之需供校版籍之欺蔽夙興冠裳聽訟發摘如神真德秀表其堂曰對越羅必元

   隆興進賢人嘉定中調崇仁丞復攝司法郡士曾極題金陵行宫龍屏忤丞相史彌遠謫道州解吏

   窘極甚必元釋其縛使之善達劉應龍高安人理宗時知崇仁縣淮西失守江西諸州有殘

   破者縣佐貳聞變先遁應龍固守不去劉子薦吉州安福人寶慶中為撫州司錄有愬王

   應亨毆死荷擔黄九者獄成矣子薦疑而駁之俄烈風迅雷闢獄户裂吏楔殺人者實孔目馮汝能

   也獄遂白事聞頒諭天下之為理官者趙時煥宗室子淳祐中知撫州時馬步旗軍甚悍

   時煥節制之迄去無敢譁者增置貢院修復文昌寶祐二年復以朝奉大夫來提舉常平以臨川

   新增山税病民奏減其半徐霖衢州西安人淳祐中知撫州祠先賢寛租賦賑饑民誅悍將一

   月而政舉化行以言去士民遮道不能行黄震慈谿人咸淳八年撫州饑起震知州事單車疾

   馳至則大書閉糴者籍强糴者斬揭於市米價日損轉運司下州糴米七萬石震曰民生蹶矣豈宜