Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/113

此页尚未校对


  縣志故城在縣西十五里 按晉志廬陵郡首西昌縣當為郡治而元和志言晉時治石陽諸志亦

  不云嘗治西昌也以寰宇記高昌本廬陵之説考之則吳時及晉初郡治當是高昌志訛高為西耳

  西昌故城在泰和縣西三國吳置縣隋改為泰和自後因之寰宇記隋平陳改為安豐尋

  改為泰和 按縣記云隋定江表大使韋沈廢安豐泰和二縣至大業八年以舊安豐非水路之要

  遂移就故西昌縣西三里古城唐貞觀元年縣人以西昌曾被寇陷移歸故地貞元三年又移白下

  驛西即今理是明統志故西昌城在泰和縣西三里今廢為民居吉陽故城在吉水縣

  東北三國呉置縣以在吉水之陽而名隋省南唐保大中復分廬陵地置吉水縣寰宇記吉陽故城

  在吉水縣東一百二十里呉後主二年立隋開皇十年廢 按吉水本吉陽縣地而今縣建置之始

  諸書不同宋白續通典云隋大業末分廬陵水東十一鄉置吉水縣然隋唐志俱不載九域志則中

  宋太平興國元年置宋志及文獻通考又云雍熙元年置縣志則謂諸説皆非曰南唐保大八年