Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/114

此页尚未校对


  廬陵置吉水縣見古圖經及永豐曾氏家譜而縣之南華院藏楊吳順義七年税帖猶稱廬陵縣吉

  陽場又薦福寺有乾真三年銅鐘款識亦然則保大以前尚爲吉陽場未爲縣也至周廣順二年

  鑑書吉水人歐陽廣拜本縣令是歳爲南唐保大十年在置縣之後二嵗乂今觀音院有保大十年

  户帖及縣人周洽藏其八世祖顯德六年以後訴免役帖八通皆用吉水縣印而建隆三年韓熙載

  撰僧元寂碑開寶四年徐鍇銅岩觀記皆稱吉水縣名則不待興國雍熙而始置縣又明矣其言獨

  有所據故備錄之石陽故城在吉水縣東北後漢置縣晉移廬陵郡治此元和志晉太

  康中移郡於石陽縣今舊州東北故城是也寰宇記石陽故城在吉水縣東北三十里 按輿地志

  云後漢和帝分新淦縣立石陽縣屬豫章郡獻帝割屬廬陵郡隋開皇十年改石陽爲廬陵又舊郡

  城在縣東北二十五里隋大業三年置唐開耀元年州人劉智以州逼贛水東通大山户口殷繁土

  地湫隘陳移郡之利永順元年移於今理陽豐故城在永豐縣西三國吳置陽城縣晉太