Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/116

此页尚未校对


  遂興縣故址晉太康中徙治於此今猶曰故縣永新故城在今永新縣西元和志縣東北

  至吉州二百二十里寰宇記縣本漢廬陵縣地呉寶鼎中立永新縣屬安成郡隋廢郡縣併入泰和

  武德四年析泰和地置南平州復立永新縣隸焉八年州廢縣入太和顯慶四年永新之民以太

  和道遠請别置縣於禾山東南六十七里即今理也舊志故城在縣西三十五里又有南平州城在

  縣西二十里廣興故城在蓮花㕔東晉太康初置屬安成郡隋廢唐武德五年復置屬

  南平州八年省入太和永寕舊城在今永寕縣東五十里鵞嶺西本永新縣之勝業鄉

  舊有寨置巡司元至正五年以道路阻險立縣於此十三年復遭兵燹改築土城於瓦岡即今縣治

  東昌廢縣在泰和縣西三國吳置縣屬廬陵郡晉以後因之隋開皇十一年省入泰

  和唐武德五年復置屬南平州八年復廢入泰和寰宇記東昌故縣在泰和縣西六十里名勝志今

  之永和鎮即其地興平廢縣在永豐縣東北三國吳置縣屬廬陵郡梁末改屬巴山郡