Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/12

此页尚未校对


  奥區王象之輿地紀勝當湖漢之孔道作呉楚之疆圉

  時行

 ︹風俗︺州小地狹賦税及時唐韓愈袁州謝表藝文儒術為盛

  杜佑通典士夫秀而文細民險而健宋黄庭堅道院賦地接湖

  湘俗雜呉楚宋楊侃郡廳記士力學而知亷恥民樂善而

  好儉嗇宋阮閔無訟堂記務本力農志定用約元虞集記

 ︹城池︺袁州府城周八里有竒門四北枕秀江三面濬濠唐武徳中因舊址築後屢拓築明

  洪武初增築 本朝順治三年康熙三年乾隆十二年二十五年重修 冝春縣附郭分宜

  縣城周二里二百二十四歩門五明正德七年築嘉靖中改築 本朝康熙年間修乾隆二

  十五年重修萍鄉縣城周五里三十六歩門五明正德中土築萬厯中甃石增築 本