Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/126

此页尚未校对


  於此 按阜田舊名富田 本朝乾隆四十三年改名有上中下市爲舟車輻輳之所層山

  市巡司在永豐縣東南一百二十里元至元中置今因之沙溪市巡司

  豐縣南一百六十里近鳳凰山舊爲沙溪鎮明置巡司今因之表湖市巡司在永豐縣

  南二百餘里明置巡司今因之蘿塘巡司在安福縣西九十里洋澤寨宋初置巡司於時

  礱鎮乾道三年移駐於此明嘉靖中設同知駐防尋復改巡司萬厯中移駐江北口今因之而洋澤

  司址仍存左安巡司在龍泉縣西南二十五里舊在縣西南四十里禾源鎮其地旁多小

  徑委曲數十里爲南康上猶桂陽之間道元至正二十一年置巡司洪武初移駐禾源 本朝乾隆

  十七年又移此北郷巡司在龍泉縣北舊爲砦元至大五年改置巡司至今因之

  州巡司在龍泉縣北地名金田舊置於縣西秀州鎮明洪武初移駐於此 本朝乾隆二十

  四年移駐分汎之三十三都衙前市皁口巡司在萬安縣西南六十里明洪武三年置今