Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/128

此页尚未校对


  康熙三十四年逰擊改都司駐此走馬塍砦在廬陵縣東南儒林鄉值夏方山之

  麓宋隆興祀置巡司後廢礱頭砦在永寕縣西南三十里山川平衍商民輳集有間道二一

  自東北厯三陽寨七星船至湖南茶陵州一自正南至木村抵黄烟堡入湖南酃縣俱徑路盤錯黄

  烟堡北去縣三十五里亦縣境險要處視田墟在永豐縣東北興平鄉舊為視田寨明初

  置巡司萬厯中廢又有蛟墟在縣西南四十里諸水匯流於此舊有水次倉均村市

  安縣東南一百三十里接興國縣界花石潭在泰和縣東北四十里明永樂中置巡司 本

  乾隆三十年裁東南舊有西平砦廵司宋紹興中置明洪武十五年螺川驛在廬陵縣

  南三里贛江濱螺川遞軍所亦置於此今皆裁又縣西六十里舊有桐山驛縣南五十里有縣潭驛

  皆久白下驛在泰和縣東門外唐置後皆因之今裁又縣東五十里舊有淘金驛縣西

  五十里有浩溪驛俱宋紹興中置明嘉靖二十一年白沙驛在吉水縣北門外舊置於