Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/73

此页尚未校对


  一百里北至臨江府峽江縣界一百里東南至永豐縣治九十里西南至廬陵縣界三十里東北至

  永豐縣界九十里西北至臨江府新喻縣界一百十里漢新淦廬陵二縣地後漢永元八年析置石

  陽縣屬豫章郡三國吳又析置吉陽縣與石陽俱屬廬陵郡隋併二縣入廬陵南唐保大八年析廬

  陵置吉水縣屬吉州宋因之元元貞元年升為州明洪武初仍為縣屬吉安府 本朝因之

  豐縣在府東一百三十里東西距一百十里南北距二百九十里東至撫州府樂安縣界七十

  里西至吉水縣界四十里南至贛州府興國縣界二百四十里北至臨江府新淦縣界五十里東南

  至寕都州治二百八十里西南至贛州府興國縣治二百二十里東北至樂安縣治一百八十里西

  北至吉水縣治九十里漢廬陵縣地三國吳析置陽城縣屬廬陵郡晉太康元年改為陽豐隋併入

  廬陵縣南唐為吉水縣地宋至和元年割吉水之五郷置永豐縣屬吉州元屬吉安路明屬吉安府

  本朝因之安福縣在府西少北一百二十里東西距二百二十里南北距一百四十里