Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/76

此页尚未校对


  晉以後因之隋省入泰和縣唐武德五年復置永新縣屬南平州八年併入太和顯德四年復分置

  縣屬吉州宋因之元元貞元年升為州屬吉安路明洪武初仍為縣屬吉安府 本朝因之

  寕縣在府西南二百八十里東西距八十里南北距五十里東至永新縣界五十里西至湖南

  長沙府茶陵州界三十里南至龍泉縣界四十里北至永新縣界十里東南至龍泉縣界六十里西

  南至湖南衡州府酃縣界三十五里東北至永新縣治一百里西北至湖南茶陵州治二百里漢廬

  陵縣地三國吳以後為永新縣地隋為泰和縣地唐宋復為永新縣地元至順初析置永寕縣屬吉

  安路明屬吉安府 本朝因之蓮花廳在府西南二百五十里東西距八十五里南北距一

  百三里東至永新縣界二十五里西至湖南長沙府攸縣界六十里南至永新縣界二十三里北至

  袁州府萍鄉縣界八十里東南至永新縣界二十里西南至湖南茶陵州界四十里東北至安福縣

  界五十里西北至袁州府萍郷縣界八十里漢廬陵安平二縣地三國吳平都永新二縣地隋為安