Page:Sibu Congkan Xubian218-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-120.djvu/79

此页尚未校对


  豐初築元至正間因舊址重築明正德五年甃石周七百四十丈門六西瞰江東南北為濠 本朝

  康熙年間屢修嘉慶二十三年重修永新縣城周不及一里唐顯慶三年築宋嘉熙元年

  甃築周五里有奇門四東南瞰溪西北鑿濠長四百八十丈有奇明洪武二年永寕縣

  城周二里有奇門四東距小磵南阻鄭溪北倚七溪嶺元至正十二年土築明正德十年甃甎石

  濬濠 本朝屢修蓮花廳城

 ︹學校︺吉安府學在府治東南舊在西南宋慶厯四年建宜和間遷今所明洪武嘉靖中重

  修 本朝順治康熙年間相繼修葺入學額數二十名廬陵縣學在縣東仁夀山舊在

  縣治東南宋慶厯四年建明隆慶五年改建今所 本朝順治康熙年間相繼修葺入學額數二十

  泰和縣學在縣治東宋咸平中建元明屢修本朝順治康熙年間相繼修葺入學

  額數十五名吉水縣學在縣治東北宋天聖四年本朝康熙年間修乾隆二年