Page:Sibu Congkan Xubian219-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-121.djvu/104

此页尚未校对


  順治康熙年間屢修入學額數二十名信豐縣學在縣治東南宋景德中建 本朝順

  治年間重建入學額數十二名興國縣學在縣治北隅宋初建在縣南門外紹興十三年

  遷今所明嘉靖中再遷南門外四十年仍還故址 本朝康熙二十年重建入學額數十二名

  昌縣學在縣治東北舊在縣西北隅明嘉靖初遷今所 本朝康熙八年重建後屢修八學

  額數十二名安遠縣學在縣治東隅宋慶厯四年建紹興三年遷於興慈寺元大德中

  還今所 本朝屢修入學額數十二名長寕縣學在縣治東明萬厯四年建 本朝康

  熙十八年遷縣西二十六年復還故址四十四年修入學額數十二名龍南縣學

  城東南隅舊在縣治東南宋建明隆慶五年今所 本朝順治十二年修入學額數十二名

  南廳學在廳治東明隆慶三年建 本朝順治十四年重修後屢修入學額數八名

  溪書院在贛縣東南廉泉側宋周濂溪嘗通判䖍州後人建書院於贛水東明宏治十二年