Page:Sibu Congkan Xubian219-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-121.djvu/82

此页尚未校对


  姪大郎入廬山修煉居七日有老人謂曰此山陰地仙不可得南有名山陽地也可往居之乃至吉

  州望見義山忽有樵夫引二人登山曰此山安穩勉力精修遂於送龍洞尾立壇修行數年中元節

  忽降仙露智服之足下生雲上昇而去大郎亦於次年七月七日尸解宏濟姓劉氏安福人

  㓜出家參曹溪六祖歸住青原淨居寺開元二十八年升堂告衆跏趺而逝僖宗諡宏濟禪師塔曰

  三刀和尚本姓曹出家吉州龍興寺常以竹筒盛金剛經佩誦之時安史亂吉州刺

  史選師充行營小將不從刺史怒命斬之三刀俱折刺史怪問故荅曰平生持金剛經視其竹筒有

  刀痕幾絶刺史歎異乃縱之為僧︹宋︺曾志靜廬陵人嘗遇異人授以道術杜門辟穀十

  餘年異人復來視之曰未也别去又數年至曰可至和二年春告其徒曰吾九日將為衡山之游

  至期端坐而化既葬有自衡山來者持其書勉諸徒學始知巳仙去釋慶閑神宗元豐三年

  廬陵太守張公請師居仁山隆慶寺法席其明年三月七日告衆入滅説偈畢就浴浴出以巾搭膝