Page:Sibu Congkan Xubian219-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-121.djvu/95

此页尚未校对


  尉治雩都按晉書地理志作孫皓分立元和志則又云孫權嘉禾五年立理雩都

  太康三年罷都尉置南康尉屬揚州元康元年

  屬江州永和五年移治贛縣見劉澄之元和志宋永初元

  年以南康郡為南康國齊永明初復為郡梁陳因

  之隋開皇初廢郡置䖍州元和志取䖍化水為名大業初復

  為南康郡唐武德五年復為䖍州天寶元年仍曰

  南康郡乾元元年復曰䖍州屬江南西道五代梁

  置百勝軍節度貞明四年入吳後屬南唐按寰宇記云後

  長興二年升為昭信軍節度今考通鑑及五代史諸書唐光啟元年盧光稠據䖍州後遣使附梁

  因置百勝軍貞明四年吳取䖍州里南唐保大中軍名如故此蓋南唐末所改或宋初更名後唐時