Page:Sibu Congkan Xubian221-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-123.djvu/27

此页尚未校对


   年巡檢六員吕堰雙溝田家集方家堰石花街左旗營典史六員

  鄖陽府知府 通判舊駐府城嘉慶十五年移駐上津堡府學敎授

   訓導 經厯兼管司獄知縣六員鄖房竹山竹谿鄖西保康

  學敎諭六員 訓導六員 巡檢四員舊設板橋山黄

  龍鎮上津堡三員乾隆四十八年増設九道梁一員嘉慶十一年移上津堡一員駐官渡河

  典史六員

  宜昌府知府 同知舊駐漁陽關嘉慶十五年移駐新灘通判 府

  學敎授 訓導 經厯 司獄 知州二員

  州判一員舊設歸州鶴峯二員嘉慶十五年裁歸州一員州學學正

  一員訓導一員吏目二員 知縣五員