Page:Sibu Congkan Xubian221-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-123.djvu/80

此页尚未校对


 ︹風俗︺火耕水耨民食魚稻以漁獵山伐為業果蓏蠃

  蛤食物常足漢書地理志人率多勁悍決烈隋書地理志

  方雜寓家自為俗明統

 ︹城池︺武昌府城周二十里有奇西臨大江東南北三面為池門九三國吳赤烏中築唐牛

  僧孺甃以甓明洪武四年増拓 本朝雍正乾隆間屢修嘉慶六年重修 江夏縣附郭武昌

  縣城周四里有奇門四明萬厯初建 本朝康熙五年建東門城樓甃女牆雍正五年八年先

  後修葺乾隆四十三年重修嘉魚縣城周四里門四南距湖西北距江因水為濠明萬

  厯中建 本朝順治中修雍正五年重修蒲圻縣城周三里有奇門六明萬厯二年建

  本朝康熙九年雍正四年九年乾隆六十年嘉慶二年先後修葺咸寕縣城周四里有

  奇門四濠廣三丈水門四明萬厯六年建 本雍正四年八年相繼修葺嘉慶元年重修