Page:Sibu Congkan Xubian221-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-123.djvu/81

此页尚未校对


  陽縣城周三里有奇門四明成化中築萬厯二年甃以甓 本朝康熙十二年通城

  縣城周二里有奇門四明萬厯中建明末燬 本朝順治八年重建興國州城

  里有奇門八明初築正德四年甃以甓嘉靖三十三年改營石城 本朝雍正八年大冶

  縣城周一百六十丈門四明嘉靖三十一年 本朝康熙二十一年重修復増二門

  山縣城舊土城後圯明嘉靖二十八年於縣治東西建二樓以為防禦萬厯十一年燬尋建

  四樓 本朝順治十八年修

 ︹學校︺武昌府學在府城内黄鵠山下元延祐中建本朝康熙十七年雍正十一年修嘉

  慶三年重修入學額數二十名江夏縣學在縣治西明洪武中建 本朝康熙十六年

  十八年乾隆三十六年先後修葺嘉慶八年重修入學額數二十名武昌縣學在縣治南

  宋淳熙中建 本朝順治十一年修康熙中重修入學額數二十名嘉魚縣學在縣治東