Page:Sibu Congkan Xubian221-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-123.djvu/83

此页尚未校对


  在府城忠孝門内 本朝康熙中提學薄有德藏書處乾隆四年改建南湖書院

  昌縣治東半里 本雍正十三年鳳鳴書院在嘉魚縣治東本朝乾隆二十四

  龍門書院在蒲圻縣學東 本乾隆二十四年淦川書院在咸寕縣

  城内 本朝乾隆五十七年建桃溪書院在崇陽縣城内 本雍正十二年

  陽書院在通城縣學東明嘉靖中建 本朝乾隆九年疊山書院在興國州

  東一里湖隄山宋謝枋得寓居著書處金湖書院在大冶縣城内本朝乾隆十四年

  羅峯書院在通山縣城内 本朝乾隆四年 按舊志載芹南書院在武昌縣學

  宫前濓溪書院在府城文昌門内安湖側明提學高世泰建東山書院在江夏縣城内東臯書院在

  武昌縣城内明嘉靖中建義學書院在嘉魚縣西鳳山書院在蒲圻縣明提學蔡潮建萬厯中改為

  蓴川書院大宗書院在蒲圻縣治東北明建相山書院在咸寕縣儒學南明正德中知縣邱魁即舊