Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/126

此页尚未校对


  界七十里東南至武昌府嘉魚縣治二百五十里西南至荆州府監利縣治二百里東北至漢川縣

  冶二百里西北至安陸府潛江縣治一百里漢置雲杜縣屬江夏郡後漢因之晉元康中改屬竟陵

  郡宋齊因之梁置沔陽郡西魏改置建興縣北周置復州隋開皇初郡廢移州治竟陵以建興縣屬

  仁壽三年仍爲復州治大業初改州曰沔州縣曰沔陽縣尋又改州曰沔陽郡唐武德五年改郡

  爲復州移治竟陵以沔陽屬焉貞觀七年又移州來治天寶初曰竟陵郡乾元初仍日復州寶應二

  年復移州治竟陵以縣屬焉屬山南東道宋乾德三年分置玉沙縣寶元二年廢沔陽入玉沙熙寕

  六年又省玉沙入監利縣元祐元年復置玉沙縣仍屬復州端平三年復移州來治元至元十三年

  改復州爲復州路十五年升爲沔陽府屬荆湖北路明洪武九年降爲州以所治玉沙縣省入直隸

  湖廣布政使司嘉靖十年改屬承天府 本朝康熙三年屬安陸府乾隆二十八年改屬漢陽府析

  州境分置文泉縣三十年仍併縣入州