Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/158

此页尚未校对


  夀三年復置州元和志貞𮗚七年州理在沔陽縣寶應二年州理竟陵縣宋史地理志端平三年

  治沔陽鎮元史地理志復州至元十二年改為復州路十五年升為沔陽府明統志洪武九年降為

  州直隸湖廣布政司嘉靖十年改屬承天府州志今州城明初循舊址築仍餘東北之半州陵

  故城在沔陽州東南本楚地漢置縣屬南郡後漢及晉因之宋齊俱屬巴陵郡西魏省史記楚

  世家考烈王元年納州於秦以平注南郡有州陵縣宋書州郡志巴陵太守領縣州陵漢舊縣晉武

  太康元年復立疑是吳所省也水經注石子岡上有故城即州陵縣之故城也莊辛所言左州侯

  國隋書地理志西魏省州陵縣玉沙故城在沔陽州東南宋置縣元移治沔陽鎮而此城

  廢寰宇記後梁開平四年分漢江南為白沙徵科巡院乾德三年升為玉沙縣屬江陵府宋史地理

  志復州王沙至道二年自江陵來隸熙寕六年又隸江陵府元祐元年復州志大江北岸有江北城

  東西北三面遺址尚存唯南面為江水所囓相傳為玉沙舊治惠懷故城在沔陽州西宋