Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/18

此页尚未校对


   山砦在咸寕縣西五里一名成山古砦明統志周迴十餘里四壁峭拔惟一徑可入長山

   砦在通城縣南通鑑周顯德三年王逵奏拔鄂州長山砦注在鄂州南界唐立砦以備潭朗

   峯砦在興國州南三十里元末里民黄晉祿率衆避兵處太平砦在興國州南元末楊

   普雄據此以拒敵石榴砦在興國州西五十里石榴山李家港砦在大冶縣

   東六十里又有夾城砦北㙰砦橫山砦雞心砦皆元末土人避紅巾賊處黄泥壠在通山縣

   東三十里舊有巡司今省八吉堡在江夏縣北五十里花油堡在大冶縣南七十里

   通江西九江府瑞昌縣明設兵戍守今省保安堡在大冶縣西六十里長虹堡

   冶縣北五十里朦朧嶺堡在通山縣南二十里羊都堡在通山縣西三里

   湖驛在江夏縣東六十里 本乾隆二十七年裁歸縣將臺驛在江夏縣東 本朝

   康熙四十四年裁歸縣鳳山驛在蒲圻縣北一里 本雍正六年裁歸縣官塘