Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/24

此页尚未校对


   築隄障之明萬厯三十六年重築後圮 本朝康熙五十年復築南湖橋隄在武昌縣

   南二丁橋隄在武昌縣西七十里以上二隄俱萬厯二年知縣李有朋重修新隄

   在嘉魚縣北宋乾道初攝縣事陳景築通城隄在嘉魚縣東北自龍潭山至舊魚山驛高

   丈許廣三丈上種柳成公隄在嘉魚縣東北元皇慶初縣令成宣築自馬鞍山下至三角鎮

   宣公隄在蒲圻縣西北盤石湖旁明萬厯四十六年知縣宣大勲築䕶城隄

   寕縣西明萬厯三十五年知縣周曰庠築起東山之麓繞南西北三面直接河西渡長三里中建樓

   名永安樓隄内浚濠邑人思其惠名曰周隄恩波隄在興國州西北五里古龍山下一名

   朝天隄明永樂閒知縣樊繼築良薦橋隄在興國州北二十里長樂堰在興國州

   北五十里唐書地理志永興縣北有長樂堰貞元十三年石梘陂在崇陽縣東南十五

   里高丈五尺廣四十八丈分堨五道溉田三千八百餘畝後唐長興中創築以木為之明洪武中易