Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/74

此页尚未校对


   萬厯進士擢廣西道御史天啟時客魏用事士任特疏糾之自是臺省交章忠賢矯㫖殺楊漣並逮

   士任下錦衣獄拷掠備至不死謫戍安慶崇禎元年詔釋之還其冠服賀逢聖字克繇江

   夏人萬厯進士授編修天啟時厯官洗馬魏忠賢聞湖廣生祠上樑文出逢聖筆特詣之逢聖曰此

   借銜陋習耳余安能數千里外爲人作文忠賢怒誣以罪削籍崇禎初起故宫累遷禮部尚書兼東

   閣大學士致仕歸厯陳道中所見災傷及郵傳困憊狀十四年召還明年又引疾歸十六年張獻忠

   圍武昌逢聖晨夕登陴與士卒同饑困城陷投墩子湖死妻危氏子覲明子婦曾氏陳氏孫三人孫

   婦某氏皆從死次子光明自他所來赴亦死之及事定有司覓其屍閲八日顔色不變 本朝乾隆

   四十一年 賜諡忠慤 王 台彦字明珍蒲圻人萬厯舉人官四川達州知州有白蓮

   教匪攻城台彦計擒其魁諭散黨與州境以安丁父艱歸服闋補河南信陽州知州治聲甚著時楊

   漣以論魏璫死舁骸歸道經信陽與漣友者不敢視台彦獨撫棺慟哭且厚恤之擢銅仁府知府境