Page:Sibu Congkan Xubian223-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-125.djvu/109

此页尚未校对


  為南豫州刺史治邾城水經注邾縣故城晉咸和中庾翼為西陽太守分江夏立通典邾城臨江與

  武昌相對寰宇記黄州唐中和五年移於舊邾城地理通釋今蘄舒黄三州之北有大山連亘八百

  里俗呼為西山邾城在山之南西陽故城在黄岡縣東漢置縣晉置郡隋廢水經注江水

  又東逕西陽郡南郡治即西陽縣也宋書州郡志西陽本縣名二漢屬江夏魏立弋陽郡又屬焉晉

  惠帝分弋陽為西陽國屬豫州宋孝武孝建元年屬郢州明帝太始五年又屬豫後又還郢領縣西

  陽隋書地理志黄岡後周置弋州統西陽郡開皇初廢元和志西陽故城在黄岡縣東南一百三十

  西陵故城有二一在黄岡縣西北漢置縣屬江夏郡晉屬弋陽郡宋屬西陽郡梁廢

  元和志西陵故城在黄岡縣西二里是也一在蘄水縣西南呉置晉初廢三國呉志西陵太守領陽

  新下雉兩縣水經注江水又東逕西陵縣故城南是也 按酈氏以江水所經之西陵即史記秦昭

  王遣白起伐楚取西陵之地誤黄岡故城在黄岡縣西北一百二十里南齊置南安縣隋