Page:Sibu Congkan Xubian223-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-125.djvu/71

此页尚未校对


   距五十里東至廣濟縣界四十里西至蘄水縣界六十里南至武昌府興國州界十里北至蘄水縣

   界四十里東南至江西九江府德化縣界一百八十里西南至武昌府大冶縣治一百三十里東北

   至安徽六安州英山縣界一百二十里西北至蘄水縣治一百二十里漢置蘄春縣屬江夏郡後漢

   因之三國初屬魏置蘄春郡後屬吳晉太康元年郡廢屬弋陽郡惠帝後屬西陽國孝武改爲蘄陽

   縣屬南新蔡郡南北朝宋大明八年還屬西陽郡南齊初因之後移齊昌郡治此梁改爲蘄水縣北

   齊置羅州陳改曰江州北同改爲蘄州開皇初郡廢置總管府九年廢府十八年改縣爲蘄春縣大

   業初改蘄州爲蘄春郡縣爲郡治唐武德四年爲蘄州天寶元年改爲蘄春郡乾元元年仍爲蘄

   州屬淮南道五代初屬楊吳繼屬南唐後歸周宋亦曰蘄州蘄春郡屬淮南西路元爲蘄州路至元

   十二年立淮南宣撫司十四年改總管府明洪武初爲蘄州府九年降爲蘄州以州治蘄春縣省入

   屬黃州府本朝因之 廣 濟縣在府東二百五十里東西距一百里南北距一百二十里