Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/124

此页尚未校对


  郢有莫愁村輿地紀勝莫愁村在漢江之西文獻通考石城女子名莫愁善歌謠興王故

  宫在府城内明宏治中封憲宗子獻王祐杭於此即故梁莊王府建興王府尋以地形偏下遷於

  城之正中後其子入繼大統是爲世宗設興都留守司以爲衞明末廢卿雲宫在鍾祥縣

  城内興王舊邸其左爲鳳翔宫皆明世宗南巡駐蹕處龍飛殿在鍾祥縣城内興王舊邸

  又有隆慶殿皆明世宗建純一殿在鍾祥縣東十里純德山苑田在鍾祥縣城外明興

  獻王觀稼處狀元坊在鍾祥縣城内舊志宋政和六年進士黎亨繼上疏陳時務帝偉之

  有㫖賜同狀元恩例故里中建坊以榮之蘭臺在鍾祥縣治東輿地紀勝楚王與宋玉遊蘭臺

  即此 按楚郢都非隋唐以後之郢州此臺殆屬附會但皮日休寶香亭記云在蘭臺之西則亦由

  來舊子胥臺在府東門外名勝志春秋時伍員入楚屯兵於此梅臺在鍾祥縣

  東輿地紀勝去城十里相傳梅福所築放鷹臺在鍾祥縣南五十里明統志藪澤閒四望