Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/132

此页尚未校对


  隄在潛江縣境 本朝乾隆四十六年易家拐仙人隄在潛江縣澤口上游

   本朝乾隆五十四年修築仙人古月隄在潛江縣境 本嘉慶元年改築

  公隄在天門縣南起東尾渡至漢陽府沔陽州界南横鋪長三十里明宏治十二年知縣周端

  馬公隄在天門縣南馬家垸 本朝順治十五年知府馬逢臯增築錢公隄

  在天門縣西南四十里岳家口鎮利涉隄在天門縣北風波湖濱永豐隄

  門縣北一名永豐垸長四里官吉口隄在天門縣大河南岸又鐵匠灣隄上中洲隄阮

  家口隄白毛嘴隄俱本朝雍正六年發帑修戴家灣月隄在天門縣境 本朝嘉慶

  五年五龍堰在鍾祥縣南二十里蓮花堰在鐘祥縣北三十里紅水堰

  在京山縣東吕府村南昌堰在京山縣南羊亭村南莊堰在京山縣南白陽村

  生堰在京山縣北堰處四山中無泄處産牙牙魚如兒啼人不忍捕藎即山海經所謂人魚爾