Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/96

此页尚未校对


 本朝改為安陸府康熙三年屬湖北省領縣五鍾祥京山

  潛江天門當陽州二沔陽荆門乾隆二十八年移沔陽州屬

  漢陽府五十六年升荆門州為直隸州撥當陽縣

  隸焉今領縣四

  鍾祥縣附郭東西距一百二十五里南北距三百十里東至京山縣界三十五里西至荆門

  州界九十里南至潛江縣界一百九十里北至襄陽府宜城縣界一百二十里東南至天門縣治一

  百六十里西南至荆門州治九十里東北至德安府隨州治三百里西北至襄陽府南漳縣治三百

  里漢竟陵縣地屬江夏郡後漢因之三國呉為石城置牙門戍晉元康九年置竟陵郡南北朝宋泰

  始六年置長壽縣為郡治齊徙郡治竟陵以長壽屬焉西魏為郢州治北周為石城郡治隋初廢郡

  大業初改置竟陵郡唐武德四年為郢州治貞觀元年屬鄀州八年屬温州十七年仍為郢州治五