Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/99

此页尚未校对


  平三年移州治沔陽仍以縣屬焉元屬沔陽府明初屬沔陽州嘉靖十年改屬承天府 本朝屬安

  陸府雍正四年改名天門縣

 ︹形勢︺西浮江漢東馳京嶺唐劉丹西郭橋記東走江淮西通

  梁漢南逕荆湘北則馳騖乎陳蔡汝潁之郊宋張聲遠

  富水志敘舟車往來水陸之衝宋石才儒風土考古記横據上游

  控扼西北

 ︹風俗︺其民樸其俗儉其土饒粟麥其産饒麋鹿有西

  北之風風土考古記地多卑濕人性純和民狃於江

  漢山澤之饒無凍餒亦無積聚

 ︹城池︺安陸府城周七里有奇門五濠廣十餘丈即古石城晋羊祜建宋乾道淳𤋮閒增建