Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/118

此页尚未校对


  流傭浮食者衆五方雜居寰宇

 ︹城池︺荆州府城周十八里有奇門六有濠舊傳為漢闗忠義所築晉桓温増建明初修萬

  厯十年拓修 本朝順治三年重建中有界城東為滿洲将軍駐防地西為官署氏居雍正六年

  乾隆二十一年五十三年嘉慶八年重修 江陵縣附郭公安縣城周三里有奇門四舊

  濱江數為江水衝激明崇禎十二年徙於祝家㒺東北去舊城五十五里 本朝順治康𤋮間屢修

  乾隆三十二年重修石首縣城周七里有奇門五有濠明宏治中因舊址建 本朝順治

  初修康熙七年重修監利縣城周五里有奇門五有濠明正德十年築萬厯元年改拓甃

  甓 本朝順治六年修康熙十元年四十一年重修松滋縣城周五里門四有濠明正德

  中築崇禎時甃甓 本朝康熙六年修二十三年重修枝江縣城周五里有奇門五有

  濠明洪武二十二年成化四年甃甓 本康熙三年雍正六年乾隆五年重修宜都