Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/119

此页尚未校对


  縣城周三里有奇門五有濠明成化六年因舊址建 本朝順治四年僑治白洋渡康熙元年

  修復舊址三十六年又修

 ︹學校︺荆州府學在府治西南明洪武中因元舊址建明末燬 本朝順治中重建康熙中

  乾隆五十三年重修入學額數二十名又荆州府駐防旗童於嘉慶四年奏准五六名取進一名

  十二年又奏准照小學之額設立廪(“㐭”換為“面”)増各二名五年一貢江陵縣學在縣治南舊在城東

  南沙市明洪武中遷今縣冶北明末燬 本朝康熙六十年重建今址乾隆九年重修入學額數二

  公安縣學在縣治南舊濱江明崇禎中遷新縣 本朝順治九年重建雍正元年

  乾隆中屢修入學額數二十名石首縣學在縣西門内明洪武初因元故址建 本朝雍

  正三年修嵌隆中屢修入學額數二十名監利縣學在縣治東明洪武中建 本朝順治

  七年重建康熙雍正間屢修入學額數二十名松滋縣學在縣治東宋建胡瑗張栻有記