Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/18

此页尚未校对


   治二百五十里西北至襄陽府𬃷陽縣治一百八十里春秋時隨國漢置隨縣屬南陽郡後漢因之

   晉初屬義陽郡太康九年置隨國屬荆州宋孝建元年屬郢州永光元年屬雍州泰始五年改曰隨

   陽郡元徽四年屬司州齊梁曰隨郡西魏大統十六年置并州廢帝三年改曰隨州隋開皇初廢隨

   郡大業初改隨州曰漢東郡唐武德三年後為隨州天寶初曰漢東郡乾元初復曰隨州屬山南東

   道宋曰隨州漢東郡乾德五年置崇義軍太平興國元年改曰崇信軍屬京西南路元仍曰隨州屬

   德安府明初改州為縣後復置州以州治隨縣省入 本朝因之應山縣在府北九十里

   東西距一百三十里南北距一百三十里東至漢陽府孝感縣界七十里西至隨州界六十里南至

   安陸縣界四十里北至河南汝寕府信陽州界九十里東南至孝感縣治一百八十里西南至應城

   縣治一百八十里東北至汝寕府羅山縣治三百五十里西北至襄陽府𬃷陽縣治二百八十里漢

   隨縣地梁大同二年分置永陽縣兼置應州隋開皇十八年改縣曰應山大業初州廢縣屬安陸郡