Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/44

此页尚未校对


   千餘人號平林兵隋書地理志漢東郡平林梁置上明郡開皇初郡廢唐書地理志隨州隨武徳五

   年省平林縣入焉元和志平林故城在隨縣東北八十里寰宇記隨縣東北有平林鄉厥西

   故城在隨州西北晉置縣南北朝宋改闕西魏改㵐西西魏改下溠隋改唐城尋廢唐復置曰

   唐城宋省入隨縣而此城廢晉書地理志義陽郡厥西宋書州郡志隨陽太守領縣闕西隋書地理

   志漢東郡唐城後魏曰㵐西置義陽郡西魏改㵐西為下溠又立肆州尋曰唐州後周省均款溳歸

   四州入之改曰唐州開皇十六年改下溠曰唐城大業初州及諸縣並廢入焉元和志唐城縣梁於

   此置下溠戍後没魏改為下溠鎮隋開皇三年鎮為唐城縣大業二年開元二十四年採訪使

   宋鼎奏置寰宇記唐城縣在隨州西北一百五十里梁乾化三年改曰漢東後唐同光元年復故晉

   天福元年又改曰漢東漢乾祐元年復故宋會要紹興五年省唐城縣為鎮屬隨縣州志唐縣鎮在

   溠水之東北岸鎮司村 按唐書地理志隨州唐開元二十六年析𬃷陽縣置當即此縣或大業