Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/53

此页尚未校对


   夢縣北二十里崎山鎮在應城縣北四十里舊有巡司今移長江埠出山鎮

   州東北一百八十里舊有巡司今移高城SKchar太平鎮在應山縣東四十里廣水鎮

   在應山縣東五十里平里市鎮在應山縣西南九十里舊有巡司 本朝雍正十年移三

   井子頭在應山縣西五十五里接隨州界四十里衝在隨州北一百六十

   里南北相距四十里四面皆山因名關兒口在隨州北接河南南陽府桐柏縣界界牌

   口在隨州北接河南南陽府桐柏縣界路甚險隘石門在隨州南七十里段家岡舊有石坊

   今存遺址土門在隨州西一百七十里夾山中通一路今有門樓蒼臺營在隨州東

   南七十里段家河東諸葛砦在安陸縣東輿地紀勝在安陸縣羅陂村舊傳諸萬武侯所立

   高臺砦在雲夢縣南田王砦在隨州北一百八十里古避兵處石垣尚存

   陵岩在應山縣東二十五里又牢城砦在縣東五十里大城砦在縣東八十里大城山之陽有