Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/104

此页尚未校对


  俗襄陽郡志

 ︹城池︺襄陽府城有正城有新城新城附正城東北周十二里有奇高二丈五尺門六北倚

  漢水為濠東西南鑿濠長十里廣二丈九尺明初鄧愈因舊址建 本朝順治中修 襄陽縣附郭

  宜城縣城周五里有奇高一丈七尺門五有濠明成化初築嘉靖中拓修 本朝順治中

  修嘉慶九年重修南漳縣城周四里高一丈六尺門六有濠明嘉靖中因舊址建 本

  朝乾隆二十四年修𬃷陽縣城周四里有奇高二丈二尺門五有濠明景泰初因舊址建

   本朝雍正乾隆中修榖城縣城周三里有奇高一丈八尺門四有濠眀成化初因舊

  址建 本朝順治雍正中屢修光化縣城周四里有奇高一丈八尺門四有濠明隆慶中

  因舊址建 本朝乾隆二十三年均州城周六里有奇高二丈五尺門四有濠明洪武中

  因舊址築永樂中甃石 本朝康熙雍正乾隆中屢修