Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/130

此页尚未校对


   木里溝在宜城縣東一名木渠水經注楚時於宜城東穿渠上口去城三里漢南郡太守王

   寵又鑿之引蠻水灌田謂之木里溝逕宜城東而東北入於沔謂之木里水口也舊志宋治平中縣

   令朱紘訪故道修復之淳𤋮十年縣令陳表臣重修治之起水門四十有六通陂四十有九以溝旁

   地爲屯田爲利甚溥長渠在宜城縣西南四十里一名白起渠水經注夷水舊堨去城百里許

   水從城西灌城東入注爲淵今熨斗陂是也後人因其渠流以給陂田城西陂謂之新陂覆地數十

   頃西北又爲土門陂從平路渠以北木籣橋以南西極土門山東跨大道水流周通自新陂東入城

   逕漢南陽太守秦頡墓北又逕金城前又東出城東注𦤀池又入朱湖陂亦下灌諸田又入木里溝

   又白起渠溉三千頃膏良肥美更爲沃壤元和志長渠在義清縣東南二十六里派引蠻水昔秦將

   白起攻楚引西山長谷水兩道爭灌鄢城一道使沔北入一道使沔東入遂拔之曽鞏長渠記宋至

   和二年縣令孫永理渠之堙塞而去其淺隘遂完故堨府志宋紹興三十二年王徹言襄陽故有二