Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/140

此页尚未校对


   鄉舊唐書地理志晉立上黄縣後魏改為重陽縣編縣故城在南漳縣西南漢縣故城

   在荆門州界晉隆安五年移治此梁省水經注漳水又逕編縣南縣舊城東北一百四十里高陽城

   西南移治許茂城城南臨漳水 按寰宇記晉隆安五年於編縣故城置長林縣移治當在是時也

   重陽故城在南漳縣西南隋書地理志襄陽郡南漳西魏併新安武昌武平武安武建五

   縣置重陽又立南襄陽郡後周置沮州尋廢復改重陽縣曰思安開皇初郡廢十八年改縣曰南漳

   舊唐書地理志武德二年分南漳置荆山縣又於縣治西一百五里置重州領荆山重陽平陽渠陽

   土門歸義六縣七年省渠陽入荆山省平陽屬重陽又省土門歸義入房州之永清貞觀元年廢重

   州以荆山屬襄州移重陽入州城改屬遷州八年省南漳入義清省重陽入荆山開元十八年省荆

   山移治於南漳故城乃改為南漳廣昌故城今𬃷陽縣治南齊置郡後置縣隋改為𬃷

   陽縣南齊書州郡志安蠻府領廣昌郡隋書地理志舂陵郡𬃷陽舊曰廣昌并置廣昌郡又西魏置