Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/145

此页尚未校对


   内見有蕭相國廟相傳謂為城隍神逺近而推茂陵書亦可依矣寰宇記漢酇縣在乾德縣北三里

   西臨漢江府志酇城故址惟存二墩在舊縣前今傾入漢水武當故城在均州北鄲國

   時均陵地屬楚漢置縣唐移縣治而此城廢史記蘇代傳殘均陵索隱均陵在南陽今之均州隋書

   地理志浙陽郡武當舊置武當郡又僑置始平郡後改為齊興郡梁置興州後周改為豐州開皇初

   二郡並廢改為均州大業初州廢通典武當縣魏屬南鄉郡郡城後漢延岑築元和志均州漢武當

   縣地因山為名江左僑立始平郡𭔃治襄陽宋武帝割武當縣以隸之後魏改為武當郡舊唐書地

   理志貞觀八年置均州領縣武當顯慶四年移於今所寰宇記齊興郡及興州豐州本治鄖鄉周武

   成元年始移理延岑城元史地理志均州武當兵亂遷治無常至元十四年復置 按武當故城據

   通典及元和志即延岑城元統志謂延岑城在榖城縣似誤今縣治元所置亦非唐之舊也

   兆癈郡在襄陽縣西晉置南北朝梁廢晉書地理志孝武於襄陽僑立京兆郡宋書州郡志