Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/43

此页尚未校对


   判司農寺龎天祐江陵人以經籍教授里中父疾天祐割股食之疾愈復喪明天祐又復舐

   之父年八十餘大中祥符四年卒天祐負土封墳結廬其側晝夜號不絶聲知府陳堯咨上其事詔

   旌門廬築闕表之唐介字子方江陵人父拱卒漳州州人合錢以賻介尚年幼謝不取擢第

   官平江令調知任邱縣通判德州轉殿中侍御史劾張堯佐並及宰相文彦博誎官吳奎貶英州别

   駕直聲動天下後復為殿中侍御史累遷知誎院治平二年出知太原府熙寕元年拜叅知政事王

   安石執政介數與爭論安石强辨而帝主其說介不勝憤疽發於背卒贈禮部尚書諡曰質

   京荊南人事母至孝嘉祐初以薦得校書郎為湖陽赤水二縣令神宗求言京上疏以畏天保民

   為請助役法行京白提舉常平官言不便使之條析又不報自列丐去詔奪著作左郎十年乃復官

   監黃州酒税以承議郎致仕元祐初召赴闕不至終於家唐淑問字士憲介子第進士官御

   史裹行初詔侍臣講讀淑問言王者之學不必分章句飾文辭當延登正人博訪世務以求合先王