Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/44

此页尚未校对


   河北饑流人就食京師淑問條三䇿上之滕甫為中丞淑問立數其短帝以為邀名出判復州久之

   㸃湖北刑獄言新法不便黜知信陽軍病免哲宗立司馬光薦其行己有恥召為左司誎以病致

   仕數月卒唐義問字士宣介子𤋮寕中以辟召為司農管勾公事從曹孝寛使河東還奏事

   擢湖南轉運判官奏除羡賦移使京西時陜西大舉兵多亡卒義問請令詣官自陳給券續食元祐

   中用大彦博薦知集賢修撰帥荆南請廢渠陽諸砦蠻楊晟秀斷之以叛即拜湖北轉運使討降之

   復砦為州尋入元祐黨籍唐恕介孫崇寕𥘉為華陽令以不能奉行茶法忤使者謝病免歸其

   弟意為南陵令亦以病自免兄弟杜門躬耕尋以宣敎郎致仕靖康元年御史中丞許翰言其高行

   詔起為監察御史意亦以吳敏薦召對貧不能行竟餓死江陵山中項安世宇平父江陵人

   淳𤋮進士官秘書正字光宗以疾不過重華宫安世上書誎不報尋遷校書郎紹𤋮五年召朱子至

   闕未幾予祠安世率館職上書留之俄為言者劾去官坐學禁廢錮開禧中起知鄂州遷户部員外