Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/6

此页尚未校对


  夫人照影於此又縣北五十里有呉王橋相傳孫權所建燕家橋有二一在監利縣東十五

  里一在縣西十五里磚橋在監利縣東十五里 本朝康熙十五年乾隆元年廣濟

  橋在監利縣南門外明萬厯中建 本康熙五十年重修一名李公橋曹家橋

  利縣東北三十里林長河上隄尾橋在松滋縣東五里舊以板築明宏治中易以石

  溪橋在枝江縣東二十里花溪橋在枝江縣西五里湘王橋在枝江縣東北

  草埠市明湘獻王建朝天橋在宜都縣東二里官莊橋在宜都縣南十里 本朝

  雍正九年修東溪橋在宜都縣北十里大江渡在公安縣東孫黄渡

  在公安縣西南二里金牛渡在石首縣南七里馬公渡在監利縣東石家

  渡在監利縣西龎公渡在監利縣西雞鳴渡在監利縣北虞氏渡

  在松滋縣南六十里江口渡在枝江縣東八十里白洋渡在宜都縣東十里