Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/112

此页尚未校对


   山之南紹定四年遭兵復燬明年復立州治遷於城南五里德祐元年知州黄思賢以城來降遷舊

   綏陽故城在房縣西南一百七十里三國魏置縣西魏置綏州隋廢宋書州郡志新

   城太守領縣綏陽魏立後改為秭歸晉武帝太康二年復為綏陽隋書地理志房陵郡光遷有舊綏

   州開皇初廢昌魏故城在房縣西南三國魏置縣西魏廢宋書州郡志新城太守領縣

   昌魏魏立水經注筑水出梁州新城郡魏昌縣界縣以黄初中分房陵立 按魏昌即昌魏之訛

   上庸故城在竹山縣東南古庸國秦置縣漢以後因之梁改置安城縣西魏改曰竹山書

   牧誓庸蜀羌髳微盧彭濮人孔傳庸在漢江之南史記秦本紀昭襄王三年與楚上庸三十四年秦

   與魏韓上庸地後漢書郡國志漢中郡上庸本庸國三國魏志明帝紀太和二年分新城之上庸武

   陵巫縣為上庸郡四年省上庸郡景初元年分魏興之魏陽錫郡之安富上庸為上庸郡晉書地理

   志荆州上庸郡魏置統縣上庸惠帝以上庸屬梁州隋書地理志房陵郡竹山梁曰安城西魏改焉