Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/114

此页尚未校对


  志商州上津義寕二年置長利縣貞觀元年按宋書州郡志以爲晉之錫縣漢長利所改今考

  華陽國志員鄉本名長利水經注漢水先逕錫縣故城後逕長利故城宋志恐不足據今不從

  晉故城在鄖西縣西北魏立平陽縣晉改名西魏廢水經漢水又東左得育漢注興晉旬陽

  二縣分界於是谷宋書州郡志魏興太守領縣興晉魏立曰平陽晉武帝太康元年更名寰宇記平

  陽故城在廢黄土縣東晉太康三年魏興郡自錫縣移理於此上津故城在鄖西縣西北

  一百四十里南北朝宋置北上洛縣隋改爲上津縣元省明復置 本朝順治十六年省宋書州郡

  志上洛太守領縣北上洛隋書地理志上洛郡上津舊置北上洛郡梁改爲南洛州西魏又改爲上

  州唐書地理志商州上津義寕二年置上津郡武德元年曰上州貞觀八年州廢以上津來屬府志

  洪武八年復置屬襄陽府成化中改屬鄖陽黄沙故城在鄖西縣東唐書地理志均州

  鄖鄉武德元年黄沙縣八年省淅川廢縣在房縣境舊唐書地理志武德元年遷州