Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/115

此页尚未校对


   置淅川縣五年廢新豐廢縣在竹谿縣東南元和志齊新豐縣魏改孔陽縣因界内孔

   陽水為名開皇三年罷孔陽縣仍移上庸縣理於廢孔陽縣理屬羅州貞觀十年改屬房州寰宇記

   廢上庸縣在房州西二百五十里梁改武陽立新豐縣又改為武陵縣後魏改為京川縣廢帝二年

   改為孔陽縣隋改上庸今併入竹山九域志開寶中省上庸縣漫川廢縣在鄖西縣北四

   十里隋書地理志上洛郡上津後周併漫川縣入開化廢縣在鄖西縣北隋書地理志

   上洛郡上津後周併開化縣入寰宇記廢開元縣在上津縣東七十里魏前廢帝二年置後周保定

   三年廢 按隋書地理志作開化寰宇記作開元疑誤沶鄉廢縣在保康縣南三國魏

   立梁省沶亦作祁宋書州郡志新城太守領縣祁鄉何志魏立晉大康地志作沶水經注新城沶鄉

   縣分房陵立沮陽廢縣在保康縣南南北朝宋置西魏廢宋書州郡志汶陽太守領縣

   沮陽何志新立永清廢縣在保康縣西元和志永清縣西至房州一百十里本房陵縣地