Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/122

此页尚未校对


  在兩崖閒高十一丈餘元至正閒建沄洲渡在鄖縣東南四十里路出均襄時家灣

  渡在鄖縣東北一百二十里為陸走唐鄧之道斗河渡在房縣東南六十里兩河

  口渡在竹山縣西南九十里縣河渡在竹谿縣東六十里掌口渡在保康縣

  北五十里

 ︹隄堰︺捍江隄在鄖縣東長三百餘丈明成化十四年御史呉道宏增築又名吳公隄

  陽堰在鄖縣西北二十里盛水堰在鄖縣北五里 本康熙十七年修築潵澥

  堰在房縣西南十五里甘溪堰在竹谿縣東三十里老虎堰在竹溪縣西南四十

  田旗堰在保康縣東五十里蛇渠堰在保康縣西北一百五十里千工

  堰在鄖西縣西北十五里明洪武初築水出黑龍潭溉田千餘畝麥峪河堰在鄖西縣

  西北三十里