Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/138

此页尚未校对


  二賊圍鄖城城中食盡將潰泗源縋城入賊營為諜以閒之兩賊互相猜疑天明遁去

 ︹本朝︺謝廷賓保康貢生有智畧郝賊盤踞房竹閒往往以輕騎掠野廷賓糾合鄉里保全山

  砦閒出奇兵襲賊賊不敢縱人賴以安甘繼芳竹谿人明季流賊出没邑境繼芳糾合義

  勇守禦 本朝康熙初授守備駐中峯砦左奚㑹楊來嘉叛連洪謝二賊來攻知縣曹席珍入中峯

  與繼芳協力為前後二門拒守經兩月有縣役通賊破砦賊執席珍繼芳曰主砦者我也因厲聲殺

  賊至五峯嶺被害梁應旭鄖西人天性純孝里黨咸稱之乾隆九年 旌吳正孝

  竹山人以千總從征金川陣亡嘉慶六年𥙷給恩騎尉世職魏一輪竹山人乾隆庚子舉

  嘉慶元年敎匪滋事一輪與兄庫大使廷佐武舉廷宣率鄉勇堵禦一輪殺賊被戕妻子亦遇害

  廷佐孫藻姪孫元喜及二僕俱死於賊黄富國字世封竹山武生嘉慶元年敎匪陷竹山

  富國隨西安將軍恒瑞攻復縣治追斬賊首曹海陽於北星河隨𠞰别賊皆有功每出戰張黑幟賊