Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/89

此页尚未校对


   民性樸魯簡嗇流寓多而土著少楚故創府以來

   禮樂興行土風丕變

  ︹城池︺鄖陽府城周六里有奇髙二丈一尺門七北枕山西南阻漢水東門外濠長五十餘

   丈廣二丈二尺深九尺明天順八年築成化十二年甃甓嘉靖中因舊址増拓 本朝順治十四年

   修雍正中重修 鄖縣附郭房縣城周四里有奇髙二丈門四有濠明洪武中建 本朝

   順治康熙中修乾隆五十九年嘉慶元年重修竹山縣城周三里髙一丈四尺門四明成

   化中因舊土城甃石正德五年建月城竹谿縣城周二里髙一丈五尺門四有濠明成

   化中築宏治中増拓東城正徳九年甃甓 本朝嘉慶五年保康縣城周三里許髙一

   丈三尺門五明宏治中築嘉靖十二年甃甓 本朝嘉慶三年鄖西縣城周里許髙

   一丈三尺門四有濠明成化中築正德十六年甃甓 本朝順治中修嘉慶二年重修