Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/124

此页尚未校对


 ︹風俗︺民愿士淳易於開導陸象山集荆門俗尚緇黃自陸

  九淵知軍後風俗丕變頗知禮義

 ︹城池︺荆門州城周四里有奇門五宋嘉熙中陸九淵築明初改建石城 本朝順治五年

  康熙五年二年屢修當陽縣城周三里有奇門四水門五明成化中築正徳初甃石

  萬厯初修復於城外浚濠 本朝康熙四十四年雍正五年嘉慶元年重修遠安縣城

  周四里有奇門四有濠明成化中建本朝順治十一年乾隆三十四年重修

 ︹學校︺荆門州學在州治南明洪武二年因宋元舊址建 本朝乾隆十四年修入學額數

  十七當陽縣學在縣治西元建在玉陽山明嘉靖二十五年遷九子山萬厯八年又

  遷西門外三十五年始遷今所 本朝乾隆十四年嘉慶三年重修入學額數十三名遠安

  縣學在縣治北舊在亭子山下 本朝康熙五年遷建今址四十年修入學額數八名𧰼