Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/13

此页尚未校对


  改曰硤州隋大業初改曰夷陵郡唐武德二年

  曰硤州天寶初曰夷陵郡屬山南東道乾元初復

  曰硤州五代初屬蜀後屬南平宋曰硤州夷陵郡

  屬荆湖北路元至正十七年升為硤州路屬荆湖

  北路明洪武初改曰硤州府九年降為夷陵州屬

  荆州府

 本朝初因之雍正十三年升為宜昌府屬湖北省領

  州二縣五

  東湖縣附郭東西距一百九十五里南北距三百二十五里東至荆門州當陽縣界九十里

  西至長陽縣界一百五里南至荆州府宜都縣界五十里北至襄陽府南漳縣界二百七十五里東