Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/139

此页尚未校对


   書州郡志武寕太守晉安帝隆安五年桓元以沮漳降蠻立領縣樂鄉隋書地理志竟陵郡樂鄉舊

   置武寧郡西魏置郡州開皇七年郡廢大業初州廢舊唐書地理志晉於合城郡置樂鄉縣武德四

   年置鄀州貞觀八年廢鄀州以樂鄉屬襄州寰宇記樂鄉縣周顯德二年併入宜城開寶五年割屬

   荆門當陽故城在今當陽縣東漢書地理志南郡當陽水經注當陽縣城因岡為阻

   北枕沮川其故城在東百四十里謂之東城在綠林長坂南縣志漢當陽初治東城後移治玉陽山

   南半里明初移治方城洪武十三年以水患復還舊治臨沮故城在當陽縣西北漢置

   縣屬南郡後漢因之晉屬襄陽郡宋齊仍屬南郡隋省唐復置尋省屬當陽水經注沮水南逕臨沮

   縣西又屈逕其縣南晉咸和中為沮陽郡治舊唐書地理志當陽武徳四年置平州領臨沮縣六年

   省入當陽通典漢臨沮侯國故城在今當陽縣北遠安故城在今遠安縣北宋置高安

   縣并置汶陽郡北周遷治改名遠安而此城廢南齊書州郡志桓温平蜀以臨沮西界水陸紆險行